Skin Care

CITY CARE MARINE WATER MAKE UP FIXER SPECIAL SET

 • ราคาเดิม650 บาท
 • ประเภทผิว
 • ลดเหลือ650 บาท
 • ปริมาตรสุทธิ115 ml + 15 g
 • คะแนน1
 • จำนวน

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑชุดฟกเซอรที่ชวยใหการแตงหนาติดทนนาน ดูผิวเปลงปลั่งมีความชุมชื้น อุดมไปดวยแรธาตุนานาชนิด จากน้ำทะเลบริสุทธิ์ในฝรั่งเศส ประกอบดวย Booster และ Fixer

ความนิยม

0
1.ใช Booster กอนการแตงหนาเพื่อใหการแตงหนาติดทนนานขึ้น 2.เมื่อแตงหนาเสร็จใช Fixer ฉีดลงบนบริเวณใบหนาเพื่อใหผิวหนาชุมชื่น
 • เรื่อง
 • Rating
 • ผู้เขียน
 • เพศ/อายุ/ผิว
 • วันที่
 • SNS
 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube
Nature Republic

Nature Republic และ Nature Republic Thailand ได้จดเป็นลิขสิทธิ์การขายและเครื่องหมายการค้าแล้ว
Nature Republic Thailand โทรศัพท์ 0-2029-9850 โทรสาร 0-2512-0275
พบปัญหาการใช้งาน โปรดติดต่อ webmaster@naturerepublic.co.th